Reiarane må bu seg på strengare utsleppskrav

GEIRANGER: Grengare utsleppskrav vil bli ei utfordring for skipsreiarar som opererer i den utlsppsregulerte sona i Nordjsøen. Det Norske Veritas (DNV) rår reiarane tilå starte førebingane no, og meiner gassdrift er den beste miljømessige og økonomiske løysinga på lang sikt.
Fra papir

Utslippsregulerte soner (ECA – emission control areas) har allerede blitt etablert i Nordsjøen, Østersjøen og langs kystlinjene i Nord-Amerika. Andre område, som Middelhavet, er forventet å følge etter i nær framtid. Utsleppskrava i dei regulerte sonene vil bli gradvis strengere. Svovelinnhaldet i drivstoff for skip som opererer i sonene etter 2015, kan ikkje overskride 0,1 % eller eksosgassen må rensast til eit tilsvarende nivå. Etter 2016 må nitrogenutslippa for nye skip reduserast med omlag 75%.

Betre føre var..

Utsleppskrava kan få alvorlege følgjer for skipsreiarar og operatører innanfor dei utslippsregulerte sonene. Det er mange tiltak som kan gjerast, men konsekvensen ved å velge uheldig strategi kan bli kostbar. Der er imidlertid mange muligheiter for smart navigering i disse sonene. DNV rår reiarar og operatører til å starte planlegginga no for å snu den komande lova i 2015 og 2016 til foretningsmessige fordeler.

Reiarane bør vurdere alle tekniske, regulative og operasjonelle krav når dei vurderer kostnadseffektive tiltak for utslippsreduksjon på kort og lang sikt. DNV stiller si maritime ekspertise til råde gjennom ulike rådgjevingstenester for å hjelpe reiarar og operatører med å vere godt budde for de kommende utslippskravene:

Gassdrift det beste alternativet

Teknisk sett er det tre aktuelle løysingar: lavsvovel olje, rensing av eksosgass eller flytande naturgass (LNG). Flytande naturgass som drivstoff er no ein velutviklateknologi utan tekniske hinder. Han er ofte mer lønsam enn alternativa, og han er ein miljømessig vinner. DNV var det første klasseselskapet som introduserte reglar for gassdrivne skip i 2001.

Fra papir