Fylkesmannen tilrår felles karantenetiltak for alle kommunane i Møre og Romsdal

Fylkesmann i Møre og Romsdal, Rigmor Brøste, oppmodar i ei pressemelding fredag kveld alle dei 26 kommunane i fylket til å fatte likelydande vedtak når det gjeld karantenepraksis.  Foto: Fylkesmannen

New Articles

Fylkesmann i Møre og Romsdal, Rigmor Brøste, oppmodar i ei pressemelding fredag kveld alle dei 26 kommunane i fylket til å fatte likelydande vedtak når det gjeld karantenepraksis."Fram til 19. mars hadde 18 av 26 kommunar gjort karantenevedtak etter smittevernlova. Kommunane fatta vedtaka for å avgrense smitte inn til Møre og Romsdal slik at mengda smitta personar ikkje oversteig tilgjengeleg kapasitet for helsetenesta. Det er framleis behov for å avgrense smitte til fylket, og intensivere andre førebyggjande tiltak", skriv Fylkesmannen i Møre og Romsdal som understrekar at kommunen har vedtaksrett, og har mynde og ansvar for å fatte lokale vedtak.Fylkesmannen skriv at det ei forventning om at:

Heimekarantene på 14 dagar skal gjelde personar som kjem frå fylka; Oslo, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Agder, Rogaland og Vestland

Vedtaket må sikre at personar og transport som er naudsynte for å sikre forsvarleg drift av kritiske samfunnsfunksjonar er unnateke krav om karantene, vi viser her til DSB sin liste over samfunnskritiske funksjonar

Førar og naudsynt personell for vare- og passasjertransport er unntatt krav om karantene

Vedtaka sikrar at innbyggarane i Møre og Romsdal kan bevege seg mellom kommunane i fylket, og andre fylke som ikkje er nemnt over

Kommunane i vedtaksperioden set i gang/intensiverer andre førebyggande tiltak.

Det er ei heilskapeleg risikovurdering av koronasituasjonen i Møre og Romsdal som ligg til grunn for denne tilrådinga. Det er Justisdepartementet som har gitt Fylkesmennene i oppdrag å samordne kommunane sine karantenevilkår etter smittevernlova § 4-1.

- Eg vil nytte høve til å takke for den formidable innsatsen som vert lagt ned i kommunane, blant beredskapsaktørane, og den einskilde innbyggar i denne vanskelege tida vi no er inne i. Her vil eg særleg nemne helsepersonell som opplever ei særdeles krevjande tid no, seier Fylkesmann Rigmor Brøste.