Vilkår for abonnement

Kundesenter

Abonnement på Vikebladet løper inntil oppsigelse foreligger. Abonnementet kan når som helst sies opp og eventuelt tilgodehavende vil da bli tilbakebetalt. Avisleveringen blir stoppet hvis innbetalingen ikke er mottatt innen rimelig tid etter forfall. Regning for den tid avisen er levert vil bli sendt.

Avisen blir levert av avisbud i de områder der vi har budordning, utenfor våre budområder leveres avisa med Posten. Abonnenter som har fådagersabonnement får sin avis levert av Posten. Se levering for ytterligere detaljer.

Abonnementet kan flyttes til ny, fast adresse eller ferieadresse. Dette gjøres uten ekstrakostnader, dog kommer evt. frakt til utlandet i tillegg. Ved levering utenlands gjelder de samme abonnementspriser som for innenlands levering, frakt kommer i tillegg. Opplysninger om frakttillegg fås ved å kontakte avisen.

Dersom abonnenten ønsker midlertidig opphold i avisleveringen, gis det ikke fradrag i abonnementsprisen for de første seks avisdager.

Dersom avisleveringen uteblir vil Vikebladet sitt erstatningsansvar være begrenset oppad til det abonnenten har betalt for tilsvarende tidsrom.

Studentabonnement
Studentabonnement gis kun til heltidsstudenter og har halv pris av ordinære priser.

Studentabonnementet løper inntil oppsigelse foreligger. Det påligger derfor abonnenten å gi melding til avisen når heltidsstudiet opphører. Avisen vil kunne kontakte abonnenten for kontroll.

Levering
Vi ønsker primært å levere avisa i postkasser plassert på fellesstativ. I tettbygde områder der vi har gående/syklende bud kan avisen bli levert i postkasser plassert enkeltvis ved hver eiendom, da ønsker vi at postkassen plasseres inntil offentlig veg ved eiendomsgrensen. For å sikre en så stabil levering som mulig, ber vi om at postkassen er merket med abonnentens navn. Det er Vikebladet som avgjør distribusjonsform. Vi forbeholder oss retten til å kunne overføre avisleveringen til postdistribusjon i kortere eller lengere perioder dersom vanskelige leveringsforhold tilsier det.

Etterlevering
Dersom avisen uteblir må du kontakte oss, slik at feilen snarest mulig kan opprettes.

Kundesenter