Problemet aukar i all fall berre på til skulestart 2007, eg undrast kor ein har tenkt å gjere av alle borna? Kor mange kan stuast inn ved desse overfylte skulane? Og kor mange elevar kan stuast inn i ei klasse, for å unngå deling som gjer endå mindre romplass? Kva tilbyr ein elevar i store klassekull, som vert stua i saman på rom som er meint for ei mykje mindre elevgruppe? Kva gjer det med læringsmiljøet? Og kva gjer det med arbeidsmiljøet, både for store og små? Ikkje hjelp det når dei kjem over i 8.klasse heller, arbeids- og læringsmiljø er like ille her. For den nye, lenge planlagde ungdomsskulen, lar tydeleg vente på seg. Ulstein kan prise seg lykkeleg at her er få valgmoglegheiter for anna arbeid, ellers hadde vi vel hatt ei lærarflukt frå dei kommunale skulane våra. Men det er kanskje berre eit tidsspørsmål før vi har privat barneskule også her i kommuna? Det er trist å sjå at ei "satsingskommune" som Ulstein, endar opp med fleire og fleire brakkeløysingar ved skulane, i staden for moderne og funksjonelle skulehus. Det sitjande kommunestyret har no hatt fire år på seg til å gjere noko med den situasjonen. Ikkje har ein fått ordna opp ved overfylte forhold på Ulsteinvik barneskule, eller påbygget som var budsjettert ved Hasund skule. Men det må no sikkert lagast eit nytt framlegg i den saka, då det påtenkte bygget der viser seg å vere alt for lite. Det same skjedde ved utbygging ved Ulstein skule. I staden for å satse på fulldelt skule, enda ein opp med ei løysing som snart viste seg for lita. Kanskje det er på tide å vidareføre utbygginga til fulldelt? Og kva med sentrumselevane? Endar dei opp på eit nedslitne SUFH-bygg som ei framtidig naudløysing? Når det gjeld naudløysingar i skulen, er kommuna snare i vendinga. Men ein stad må ein gjere av borna. Og i staden for å satse på løysingar som rommer eindel for framtida også, endar ein ofte opp med utbyggingar som er for små før dei verte tekne i bruk. Og fleire brakker ved skulane er nok uaktuelt då uteområda alt i dag er for små. Til hausten er det kommuneval. Frå den påstarta "ordførarkampen" i Vikebladet/Vestposten kan ein lese frå kultursatsing: "Nettopp her - i spørsmålet om kommunal bruk av pengar på område som kommunen strengt tatt ikkje treng bry seg med - ligg det an til å bli konfrontasjonar mellom Hannelore Måseide og Knut Erik Engh." Dei andre ordførarkandidatane treng heller ikkje slå seg på brystet, for: situasjonen i skulehusa veit dei godt om, og det er altså ei oppgåve der kommunale midlar skal brukast. Kva konkret vil dei gjere med denne situasjonen? Kor mange fleire kommunestyre skal vi ha, får elevar og lærarar oppleve tenlege skulebygg, og ikkje berre vedtak? Kommunestyret har lenge visst om veksten i elevtalet, unnlet dei å ta desse prognosene inn over seg? Turid Mette Dimmen