Redningsselskapet har et mannskap av ansatte og frivillige som er minst like profesjonelle og dyktige som de alltid har vært, og motivasjonen for å redde liv, berge verdier og drive ulykkesforebyggende arbeid er stor. Dette er hovedinntrykket mitt etter 100 dager som generalsekretær i Redningsselskapet. Selv om motivasjonen og kvaliteten i arbeidet er god, står selskapet overfor store utfordringer. Fortsatt har ikke etterdønningene fra uroen lagt seg, og selskapets inntekter blir betydelig redusert når automatene blir fjernet 1. juli i år. Klarer ikke selskapet å mestre disse utfordringene, er selskapets eksistens i dagens form i fare, og sjøredningsberedskapen på norskekysten blir katastrofalt redusert. Nye tiltak Som en konsekvens av e-post saken, merknader fra egen revisor og granskningen av selskapet, har vi innført en rekke nye rutiner. Ingen risikerer lenger ureglementert innsyn i sin e-post. Vi har utarbeidet nye økonomirutiner og instrukser for styre og generalsekretær, nytt alkoholreglement, HMS - rutiner, nye etiske retningslinjer, verdigrunnlag og fått til bedre samspill og kontakt mellom hovedkontoret og det ytre apparatet. Redningsselskapet eies av medlemmene. Gjennom distriktsstyrene er noen fortsatt uenige om kursen og kritiske til hvordan styret og administrasjonen har fulgt opp enkelte forhold. Det er dissens mellom selskapet og den tidligere generalsekretæren om dekning av advokatsalær. Det er også uenighet om slutthonorar mellom selskapet og de som har gransket oss. Granskerne krever 9,1 mill. kroner. Selskapet mener at avtalen er 5,5 mill, og vi er stevnet for restbeløpet. Selskapet er i arbeidskonflikt med tre ansatte. Disse forholdene har offentlig interesse og skaper uro blant medlemmer og støttespillere. Alt dette må finne sin løsning før vi kan få ro og felles innsats om de øvrige oppgavene. Selv om det enkleste hadde vært å gi etter for kravene, er ikke det løsningen. Arbeidskonflikter havner dessverre ofte i rettsapparatet, og i de andre sakene er uenigheten så prinsipiell, og det står så mye penger på spill at sakene om nødvendig må finne sin løsning i rettsapparatet for at Redningsselskapet skal komme videre. Dette er penger som i stedet skal brukes til gagn for redningssaken. Omdømmet Selv om Redningsselskapets ansatte og frivillige har løst oppgavene sine profesjonelt og pålitelig mens uroen har pågått, har selskapets omdømme tapt seg dramatisk. Ikke blant de profesjonelle maritime aktørene, men hos folk flest, medlemmer, givere, regjering og storting. Dette har ført til mange titalls millioner kroner i tapte inntekter, og gir oss ytterligere utfordringer i forhold til en god, fornuftig økonomi.Det gjør det ikke enklere at noen potensielle sponsorer er skeptiske til det omdømmet som uroen har skapt. Nye rutiner, ny ledelse og systematisk arbeid for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø må til. Men vi er smertelig klar over at dette kan ta tid. Vi må bli enda bedre til å skape oppmerksomhet om alle sidene av det viktige arbeidet vi gjør. Det er også viktig at eierne våre finner fram til arbeidsformer som gjør at fremtidige landsmøter inngir tillit, og ikke inntrykk av sterk splid og uenighet. Fra 2004 til 2006 falt selskapet fra 3. til 16. plass i omdømme blant frivillige organisasjoner. Målet vårt er å være tilbake blant de 10 beste ved utgangen av 2007. Nye inntekter Overskuddet fra gevinstautomatene har gitt Redningsselskapet sikre og gode inntekter de siste ti årene. Vi har vært positive til seddelforbud og andre reguleringer, og til at Norsk Tipping AS skulle overta all automatdrift. Men fra og med 1. juli i år er det slutt, og det er fremdeles usikkerhet om hvilken kompensasjon Staten vil tilby. I 2007 vil Redningsselskapet etter all sannsynlighet gå med underskudd og tære på oppspart kapital. Neste år må vi finne nye inntekter på oppunder 100 millioner kroner for å kunne opprettholde dagens sjøredningsberedskap. Dette krever betydelig kreativitet, nye inntektskrevende aktiviteter og en helt annen statlig støtte. På 1990-tallet dekket staten 60 prosent av kostnadene til drift av redningsskøytene. Fra 2005 til 2007 er det statlige bidraget redusert fra 60 til 40 millioner kroner, og dekker nå bare litt mer enn 20 prosent. Redningsselskapet vil derfor ikke være i stand til å gi Staten og det norske folk en så billig sjøredningsberedskap i fremtiden som den har gjort til nå. Kursen videre Etter kun 100 dager i stolen, er det vanskelig å gi fullgode svar på alt, men jeg ser noen tydelige oppgaver fremover. Det er et mål å opprettholde en sjøredningsberedskap på dagens nivå. Det er også et mål å bli tydeligere i vårt ulykkesforebyggende arbeid. Det vil kreve endringer i selskapets organisasjon. Vi vil drive mer med inntektsbringende aktiviteter, og vi vil styrke aktivitetene i distriktene. Hovedkontoret på Høvik vil få en tydeligere støtterolle for aktivitetene våre i hele landet. Vi er allerede i gang med opplegg for båtførerprøven i vår regi. Den største medlemsmassen vår, kystpatruljemedlemmene med sine fritidsbåter, vil få ny og bedre oppfølging og service. Vi vil samarbeide aktivt med aktører som fiskerlag, havner, maritime offentlige etater og representanter og aktører på fritidsbåtsiden. Innen det forebyggende arbeidet er vår satsing på barn populær og viktig gjennom Elias-klubben, medvirkning i Elias-episoder på fjernsyn og Elias-filmen som har premiere 23. februar. Men også Stormvik, et internett-basert undervisningsopplegg om sjø-, miljø- og båtvett for de øverste trinnene i barneskolen, har vi store forventninger til. Småbåtregisteret, som Redningsselskapet driver, skal etableres permanent i Trondheim fra mars i år. Mulige overskudd fra driften pløyes tilbake til småbåteierne i form av sjøsikkerhetsarbeid. Selv om vi på mange måter har mistet to års arbeid med å forberede en fremtid med nye økonomiske utfordringer, er det all grunn til å tro at dette skal vi greie. Redningsselskapets høye anseelse er tuftet på et godt merkenavn, profesjonelle og dyktige ansatte og motiverte frivillige som utfører en jobb som kystbefolkningen og de sjøfarende ikke klarer seg uten. Organisasjonen har vært ute en stormnatt før og har greid seg bra. Jeg er ikke skremt av oppgavene som ligger foran oss. Så langt har jeg ikke angret en dag på at jeg tok utfordringen. Fakta om Redningsselskapet*: Liv reddet siden starten i 1891: 6000 Liv reddet i 2006: 44 Fartøyer berget fra forlis i 2006: 131 Fartøyer assistert i 2006: 5549 * I følge Transportøkonomisk institutt sparer Redningsselskapet samfunnet for over en milliard kroner i året.