Ordførarane på ytre Søre Sunnmøre er ueinige med politisjef Jon Steven Hasseldal sitt vedtak om å flytte utlendingsforvaltinga frå Ulstein og Hareid lensmannskontor til Ålesund politikammer frå komande nyårsskifte. Næringslivet i denne regionen har høg verdiskaping, målt i nasjonal samanheng, og eit stort behov for arbeidskraftinnvandring. Det er vanskeleg å forstå kvifor Politiet vel å gjere tilsetjingsprosessane meir tidkrevjande for arbeidsgjevar og dyrare for arbeidstakar.

Internt i Politiet er argumentet å styrkje fagmiljøet og effektivisere drifta. Truleg er eige ressursfokus vektlagt meir enn dei samfunnsmessige ulempene dette medfører. Det er i praksis manglande fokus på konsekvensane ved redusert tenesteleveranse til brukar og næringsliv.

I 2010 var det 1600 arbeidsinnvandrarar i Herøy, Sande, Ulstein og Hareid til saman. Hittil i år er det registrert 273 saker, og i snitt er det 71 arbeidsinnvandrarar innom lensmannskontoret kvar veke. Frå og med 2014 må alle nye arbeidsinnvandrarar ta turen til Ålesund, og for ein EØS-innvandrar betyr dette at ein må ta ei dagsreise til Ålesund for å ordne ein enkel formalitet. Dette fordi det er krav om personleg oppmøte.

Utlendingsforvaltninga ved Ulstein og Hareid lensmannskontor er eit av dei mest effektive i regionen, og tener i dag all arbeidsinnvandring på Søre Sunnmøre. Sakshandsaminga tek normalt to vyrkedagar, før arbeidsinnvandraren må til Skatt Midt for å ordne med personnummer og skattekort. Der er det også krav om personleg oppmøte, og oppmøtestad er i Ålesund.

Arbeidsregistrering og skatteregistrering kan ikkje ordnast på same dag, og vil medføre minimum to heile dagsreiser for å ordne enkle formalitetar. Dette under føresetnad av at arbeidsinnvandraren har kjennskap til formalkrav i forvaltningsprosessane. Dersom kontoret er stengt, eller at ein manglar nødvendig dokumentasjon, må ein ta dagsturen på nytt seinare. Ved å legge ned den lokale utlendingsforvaltninga på ytre Søre Sunnmøre tek ein også vekk den lokale vegleiinga som ofte er naudsynt. Det er ikkje gitt at utanlandsk arbeidskraft finn fram til relevant informasjon på internett.

For bedriftene på ytre Søre Sunnmøre vil det gå med minimum 2 heile arbeidsdagar for kvar einskild arbeidsinnvandrar dei vil tilsetje. Når ein reknar 240 arbeidsdagar i eit år, vil år 2010 til samanlikning representere 6,7 årsverk på registreringa hjå Politiet åleine, og det dobbelte om ein reknar med Skatt Midt. I tillegg kjem transportkostnader og kostutgifter ved dagsturen, og unødige ekstraturar. Dette står i kontrast til ei stilling på 0,8 årsverk som Politiet vil sentralisere til Ålesund.

Sentraliseringa i Politiet kan gje ein konkurransevridande prosess i arbeidsmarknaden. Det blir lettare å rekruttere utanlandsk arbeidskraft i sentrale enn i regionale strok. Vertsindustri, fiske- og offshoreverksemd, og produksjons- og servicebedrifter i regionen vil tape i konkurransen om arbeidskraft ved auka sentralisering av statlege tenester.

– Ordførar Arnulf Goksøyr i Herøy, ordførar Dag Vaagen i Sande, ordførar Jan Berset i Ulstein og ordførar Anders Riise i Hareid.