Overskrifta viser til den gamle løda som ligg i krysset mellom Gjerdegata og Vikemyra i Ulsteinvik. Enkelte likar ikkje det namnet, og eg skal ikkje skrive det meir i dette innlegget. Formålet med det eg her skriv er å gjere folk merksame på kor prektig og verneverdig denne 140 år gamle bygninga er. Den står nemleg i fare for å bli reven, fordi det er mogeleg at ein sambindingsveg Bakkegata - Gjerdegata vert lagt forbi her. Løda vart sett opp i 1860, då dette bruket vart frådelt eit anna bruk i Vik-garden. Då vart også dei to andre gardshusa oppsette, borstova og stovehuset. Men alle tre bygningane (litt uvisst med løda) er opprinneleg eldre. Borstova har eldgamamalt loft av middelaldertype, og kan vere eit av dei eldste bygningselementa i Ulsteinvik. Ho er noko tært av tida si tann, men har eldest med verdigheit. Den innvendige grinda er prektig, stor og kraftig. Vert nokre taklekkasjar tetta og ein del bordkledning fornya, kan bygninga stå lenge, lenge. Desse tre gardshusa utgjer ein flott heilskap, og er eion idyll i sentrum av ein intenst veksande småby! Tunet gir eit godt bilete av korleis eit gardsbruk såg ut for 150 år sidan. Den gongen var det berre slike spreidde gardsbruk i Ulsteinvik etter at klyngetuna vart oppløyste. Tettstaden, no byen, har vakse fram etter den tid. Det hadde vore flott om byen Ulsteinvik kunne ta vare på denne perla, som viser oss røtene våre tilbake i historia! Eg veit at Ulstein historielag har lyst til å bruke tid og pengar på å vøle og halde vedlike løda. Det er naturleg å tenkje seg at ho kan nyttast som eit slags landbruksmuseum, midt i byen! Flott! Men då må også politikarane sjå verdien og leggje den eventuelle vegen slik at han ikkje øydelegg perla. "Tidt eg minnast ein gamal gard, med store tre og runnar..." Erling Ove Flø.