Eigedomsskatten - igjen

Lesarbrev

Så kom 2. termin av eiendomsskatten, altså et helt års skatt på 6. md. Dette kan vel ikke være rett?

Hva sier lova om dette? I § 14 i Lovdata om eiendomsskatt står det (sitat): «Skatten skal så langt råd er være utskrevet før 1. mars i skatteåret. Første året det blir utskrevet eiendomsskatt, må allmenn taksering og utskriving være avslutta innen utgangen av juni dette året».

Hva sier så KSE (Kommunesektorens eigedomsskattforum.)?

Utsnittet er hentet fra avsnitt 7.2 om frister:

«Skatten skal så langt som råd er være utskrevet før 1. mars i skatteåret. Det innebærer at det innen fristen må legges ut skatteliste til offentlig gjennomsyn og sendes skatteseddel til skattyter.

Selv om fristen ikke er absolutt, har Finansdepartementet antatt at den ikke kan oversittes uten at det foreligger spesielle grunner. En for sein iverksettelse av taksering er normalt ikke ansett som tilstrekkelig grunn.

Imidlertid står det at 1. mars-fristen ikke gjelder ved første gangs utskriving av eiendomsskatten, i det fristen da er utgangen av juni.

MEN: Det står også at det er antatt at det er adgang til å skrive ut eiendomsskatt etter 1. mars i skatteåret hvis det godtas av skattyter. Kommunen bør innhente skriftlig aksept fra skattyteren.»

Nå er første avdrag betalt i løpet av høsten, så det er rimelig å be kommunen om å slette 2. termin, da det er fullstendig urimelig at skattyter skal betale et helt års skatt på 6 md.

Regner med noen fra kommunestyret/ordfører svarer på dette.

Gerd Brevik

Ulsteinvik