Åpent brev til kommunestyret i Ulstein fra Raudt Ulstein

Fikk NEI til å arrangere åpent debattmøte med stortingsrepresentant

Lesarbrev

Raudt Ulstein får 25. januar 2022 besøk av stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (Raudt). I den forbindelse ønsker vi å holde et åpent møte på Ulstein Bibliotek. Stor var overraskelsen da vi fikk nei til dette fra biblioteksjefen.

I avslaget viser biblioteksjefen i Ulstein til Lov om folkebibliotek, og § 1 som beskriver Folkebibliotekets formål og virksomhet. «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.». Biblioteksjefen uthever ordet «uavhengig» og har valgt å tolke det slik at «På det noverande tidspunktet takkar Ulstein bibliotek nei til opne politiske møte i regi av einskilde lag eller organisasjonar.” Velger man i stedet å uteheve/legge trykk på ordet «og» og fremheve «arena for offentlig samtale og debatt», får lovteksten kanskje ny mening også for biblioteksjefen. Vi har sett på praksisen i andre bibliotek i landet, og ikke funnet støtte for biblioteksjefen sin tolkning der. (Jfr. artikkel hos Bibliotekar Forbundet fra 2019 Sjelden at bibliotek avviser lån av møterom).

Raudt Ulstein svarte biblioteksjefen med at vi mener han tolker loven feil, og at vi ser oss nødt til å ta saken til kommunestyret for politisk behandling. Biblioteksjefen svarte at det stiller han seg svært positiv til. Han viser videre til at det de senere årene har vært mye diskusjon i bibliotekfaglige tidsskrift om hvem som skal slippe til med egne arrangement og utstillinger i bibliotekene.

Selv er biblioteksjefen er «open for tanken om at ein også kan sikre likebehandling gjennom å sleppe til alle og ein kvar etter tur til å halde arrangement på biblioteket. Ulstein bibliotek er ein attraktiv møteplass, og ei slik løysing ville sikkert skapt høg temperatur og mykje liv i lokalet og lokalsamfunnet. Per i dag har vi, etter mitt syn, ikkje kapasitet eller musklar til å halde den linja. Det ville difor vere ein stor styrke om dei folkevalde kunne fastslå retningslinjer for arrangement og utstillingar, og samstundes la til rette for at dette kunne gjennomførast i praksis.» I mellomtiden har han valgt å si nei til arrangement der det bare er ett religiøst eller politisk syn som slipper frem. Biblioteksjefen oppfordrer Raudt Ulstein til å komme med «framlegg til korleis arrangementet kan gjerast om til ein debatt der fleire røyster kjem til orde, så trur eg dette kan bli eit spennande og populært arrangement!». Så viser biblioteksjefen til at de inviterte ordfører Engh til å delta i et tidligere arrangement i regi av Ung Arena «Hatefulle ytringar med Kamzy, varaordførar i Oslo». (Biblioteksjefen linker til annonsen for dette arrangementet på Facebook. I denne annonsen nevnes ikke ordføreren i Ulstein med et eneste ord, og det står ingen ting om at det skal være en debatt mellom representanter for ulike syn eller forskjellige parti).

I en tid der vi ser sviktende medlemstall og et fallende engasjement for politiske parti i Norge (Raudt, som er landets hurtigst voksende parti, er unntaket), er det spesielt viktig å ha åpne arenaer med lav terskel der alle kan delta i den politiske debatten. Da kan vi ikke ha det slik at biblioteksjefer landet over bestemmer hvem som skal få slippe til, og formen på politiske arrangement. Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R) kommer til Ulsteinvik for å snakke om Forskjells-Norge - Må det være slik? Skal da stortingsrepresentanten nektes å møte folket på biblioteket dersom stortingspolitikere fra andre parti ikke tør å møte han til en slik debatt (eller rett og slett ikke har anledning til å stille den dagen)?

Da Raudt Ulstein henvendte seg til Ulstein bibliotek skrev vi at det er snakk om et «åpent møte». Vi burde kanskje presisert at det vil være en debatt der alle som deltar vil kunne ta ordet, og at vi spesielt vil invitere alle parti, fagforeninger, osv. til å delta.

Det er vanskelig for små og ferske parti å slippe gjennom i det offentlige ordskiftet. Det er derfor spesielt problematisk at biblioteksjefen avviser et arrangement i regi av partiet Rødt. Raudt Ulstein ble stiftet for et knapt år siden. Selv om vi har stor vekst i antall medlemmer, så har vi fortsatt svært begrenset økonomi og har ikke mulighet til å leie dyre lokaler til å arrangere folkemøter.

Raudt Ulstein håper at Ulstein bibliotek straks endrer denne restriktive praksisen. En praksis som hemmer den «offentlige samtale og debatt», og som dermed både begrenser ytringsfriheten og lager stengsler for demokratiet. Vi oppfordrer også kommunestyret i Ulstein til å så raskt som mulig få på plass et reglement som tydeliggjør bruken av biblioteket sitt areal, slik at praksisen er i tråd med lov om folkebibliotek.