Vi er vitne til nok eit forsøk på rasering av samferdselstilbodet og dermed verdiskapinga på kysten!

Det såkalla Ekspertutvalet har lagt fram ein ny inntektsmodell for fylkeskommunane. Det er tydeleg at det er, nesten utruleg, mykje dei ikkje veit og ikkje forstår.

Norskekysten er om lag 25.000 km lang om vi reknar fjordar, vikar og øyar. Det meste av Noreg sin rikdom er knytt til denne kystlina – fiske, oppdrett, sjøtransport, oljeverksemd og verdast fremste maritim industri.

Dette er næringar som ikkje kan flyttast til det sentrale austland eller til dei større byane. For at desse næringane skal fortsette å pumpe pengar inn i den norske statskassa må dei ha levelege rammevilkår og dei må ha eit akseptabelt kommunikasjonstilbod til ein overkomeleg pris.

Vi stiller krav om at ferje- og båt-tilbodet på kysten skal stette behova til folk og næringsliv. Vi stiller krav om at det skal koste om lag det same å nytte båt og ferje som det kostar å nytte veg og kollektivtransport andre stadar i landet. Vi har aldri stilt krav om at det skal vere gratis. Gratis ferje eller båt utan eller med minimalt med avgangar er ein hån mot kystfolket.

Sentrale politikarar forstår noko, men langt frå alt. Dei forstår at dei store veljarmassane er å finne i dei store byane og der folk bur tett. Ved å tekkast dei, får dei truleg fleire stemmer og meir makt. Dei forstår likevel ikkje at utan verdiane som vert skapte på kysten, er der ikkje pengar til vegar, buss og bane i sentrale strok. Då misser dei veljarar både på kysten og i sentrale strok og har rasert koloniane sine - kystfylka.

Etter mi meining viser dette, nok ein gong, total mangel på forståing for kvar og korleis verdiane vert skapte og er eit brot på samfunnskontrakta. Dei forstår heller ikkje at ferje og hurtigbåt er naudsynt for å kome seg over djupe fjordar eller til ei av dei mange øyane våre. Skattepengane frå folk og bedrifter på kysten går til å finansiere infrastruktur andre stadar.

Så kjære stortingspolitikarar set dykk inn i realitetane og gjer jobben vi har sett dykk til å gjere. De kan ikkje love noko ein dag og gjere noko anna den neste. Vi forventar at de endrar kurs - no!