Eg merka meg Jenny Klinge sitt innlegg om Høgre sin politikk rundt kommunesamanslåingar, og eg vil gjerne gi mitt motsvar som ordførarkandidat for Ulstein Høgre.

Det er riktig at Ulstein kommune har gjort det bra på Kommunebarometeret dei siste åra, og eg er utruleg stolt av det arbeidet som er gjort av alle tilsette. Det kjem ikkje av seg sjølv! Men det betyr ikkje at vi ikkje kan gjer det enda betre, og eg meiner at ei samanslåing med nabokommunane vil gi oss moglegheita til å utvikle oss i fellesskap og tilby endå betre tenester til alle innbyggjarane våre i den eventuelt nye kommunen i framtida.

Og konkludere med at samanslåinga i Ålesund var mislukka, er å drage det litt vel langt. For alle som har erfaring rundt samanslåing, kulturbygging og leiing forstår at ein må ha nokre år å virke på for å sjå effekten av dette. At det her blei brukt tvang var eit uheldig utganspunkt, og det er ei erfaring vi må ta med oss videre, også om vi skal gjennomføre dette i vår eiga kommune ein gong i framtida.

Eg forstår Jenny Klinge si bekymring for tvangssamanslåingar, men eg ønskjer å presisere at Høgre sin politikk ikkje er å tvinge kommunar saman, men heller å opne for frivillige samanslåingar der kommunane sjølve kan bestemme kva som er best for dei og innbyggjarane. Eg trur på at samarbeid på tvers av kommunegrensene vil gi oss moglegheita til å jobbe meir effektivt og å utnytte ressursane våre på ein betre måte. Ulstein gjer allereie det på fleire kommunale tenester i dag.

Det at dagens regjering prioriterer å gi delvis støtte til “tvangsskilsmisser” i Noreg, er for meg uforståeleg. Dei seier at alle må bidra i dugnaden for å redusere oljepengebruken, men om Senterpartiet får det som dei vil er dei og regjeringa villige til å spy ut 1,2 milliardar skattekroner inn i ei reversering av eit prosjekt som er altfor ungt til å allereie bli stempla som mislukka.

Eg kan love at ingen av innbyggjarane i Ålesund eller Haram - eller nokon andre stadar i landet for den slags skuld, vil få betre kommunale tenester av dei 1,2 milliardane dette arbeidet er berekna å koste oss skattebetalarar. Den delen av potten som regjeringa har sendt for å gjennomføre skilsmissa  i Ålesund kommune kunne med hell ha blitt brukt for å styrke Helse Midt-Norge i form av investeringsmidlar.

Det må også leggjast til at dei 200 millionane som er satt av til Ålesund Kommune, høgst truleg ikkje er nok. Basert på Ålesund kommune sine eigne tal krevst det minst 237 millionar, og dermed må både Ålesund og Haram kommune sannsynlegvis kutte i tenester for å få gjennomført oppdelinga.

Eit godt eksempel på at Støre-regjeringa, med Arbeidarpartiet og Senterpartiet, inviterer til dugnad, men ikkje møter sjølve! Så lenge kommune-Noreg og helseføretaka må ta meirkostnaden så er det greitt for dei!

Eg, som ordførarkandidat i Ulstein Høgre, ønskjer å halde dørene opne for ei eventuell framtidig samanslåing. For i motsetning til Jenny Klinge, så bur eg i Ulstein og eg ser at kommunen vår er for lita til å møte alle framtidige utfordringar åleine. Eg skal jobbe for å sikre at vi har eit sterkt og levedyktig lokaldemokrati der innbyggjarane våre får gode tenester uansett kor dei bur i kommunen.

Eg håper du som lesar vil vurdere å stemme på Høgre til haustens kommuneval, og at du vil støtte vårt syn på potensialet i samanslåingar, men la det være klart: Vi kan ikkje slå saman kommunar berre for å slå saman kommunar, der må være klare gevinstar både på et kort og langt perspektiv!

Med venleg helsing Stian Skorgen Scheide - Ordførarkandidat for Ulstein Høgre