Havila Shipping ASA sikra seg viktige kontraktar:

Statoil-kontrakt for to fartøy

PSV-ane Havila Foresight og Havila Charisma har fått treårskontraktar med Statoil.

Havila Foresight.  Foto: Havila.

Næringsliv

Kontraktane med Statoil for to plattformforsyningsskip er ikkje kvardags i dagens marknad, og kvar av dei har i tillegg tre årlege opsjonar.

Kontraktene er begge i direkte fortsetjing av eksisterande kontraktar.

For Havila Charisma inneber det fast kontrakt med Statoil til midten av desember 2020, med mogleg forlenging i tre år.

For Havila Foresight inneber det fast kontrakt med Statoil til 1. januar 2021, med mogleg forlenging til 1. januar 2024.

Batteridrift og landstraum

Kontraktane betyr også ei forplikting for Havila Shipping til å investere i batteridrift og landstraum.

- Dette vil medføre ein betydeleg miljøeffekt og drivstoffsparing i fartøya sin operasjon. Dette bekreftar vidare begge selskapa si satsing og ønskje om miljøvenlege fartøyoperasjonar.

Selskapet ser på kontraktane som viktige, og er godt nøgde med at reiarlaget held på Statoil som en særs viktig kunde.