Island Valiant var på mineraltokt i fjor haust

No vil ein sjå på moglegheitene for mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel.

Mineraltokt: Island Offshore-fartøyet Island Valiant var i fjor haust på eit fem veker langt oppdrag i Norskehavet - der skipet bora etter kjerneprøver ved Mohnsryggen - på vegner av Oljedirektoratet (OD) og operatør TIOS.   Foto: FOTOGRAF GLYN LEWIS.

Næringsliv

Olje- og energidepartementet sende tysdag ut eit forslag til konsekvensutgreiingsprogram for mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel på offentleg høyring – med tre månadars frist.