Grunnen til ei eventuell samordning av Tussa Nett og TafjordKraftnett er framtidsutsiktene til nettselskapa.

Politisk er detgitt klare signal om at det er behov for endringar i nettsektoren.Det er fleire vedtekne saker som vil ha konsekvensar fororganisering av nettmonopola, mellom dei utrullinga av Smart Strøm(AMS) og mogleg felles regionalnettstariff.

Selskapa står ogsåoverfor store nettinvesteringar i åra som kjem. Prosessen som blirsett i gang skal mellom anna vurdere om ei samordning vil kunne gimeir effektiv drift.

Dersom prosessen viser dette, vil samordningakunne sikre grunnlaget for utbyte til eigarane, leggje til rettefor ei lågare nettleige og gi kundane større leveringstryggleik,enn om partane held fram kvar for seg.