– Ein mangeårig draum som har gått i oppfylling

foto