– Bustadprisane sokk 1,9 prosent i september. Sjølv om sesongjusteringa viser ein nedgang på moderate 0,2 prosent, så er dette den nest svakaste september-månaden i historia til bustadprisstatistikken. Det er berre i 2022 vi har hatt ei svakare utvikling i ein septembermånad, seier administrerande direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Med det har bustadprisane så langt i år stige med 3,7 prosent. Lauridsen seier at dei ventar eit fall også vidare ut over året.

– Vi ventar ei svak prisutvikling dei neste månadene, og i lys av dei mange renteaukane er det oppsiktsvekkjande at vi ikkje har fått ei svakare bustadprisutvikling før no. Slik det ser ut akkurat no, vil den nominelle bustadprisutviklinga i 2023 truleg ende rundt null, seier han.

I september vart det selt 9.091 bustader i Noreg, noko som er 7,2 prosent færre enn tilsvarande månad i fjor. Så langt i år er det selt 73.269 bustader i Noreg, noko som er 0,3 prosent fleire enn i same periode i fjor.

Administrerande direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge meiner Noregs Bank kan avlyse rentehevinga i desember. Foto: Torstein Bøe / NTB / NPK

– Kan avlyse renteauke i desember

Prisnedgangen kjem etter at Noregs Bank har sett opp styringsrenta ei rekkje gonger gjennom året, med etterfølgjande rentehopp på bustadlån frå dei fleste bankane. Då sentralbanksjef Ida Wolden Bache i september kunngjorde ein auke på 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent, varsla dei samtidig at det kunne komme endå ei renteheving i desember.

– Den siste kan Noregs Bank avlyse, då dei allereie har lagt grunnlaget for framtidig finansiell uro og lågkonjunktur ved å tvinge bustadbygginga til dei lågaste nivåa sidan bankkrisa, seier Lauridsen.

– No må Noregs Bank roe seg, og dei må også ta omsyn til stabil produksjon og sysselsetjing i rentesetjinga slik sentralbanklova krev, seier han.

Tromsø hadde det største bustadprisfallet av byane i september. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Størst fall i Tromsø

Det tok i gjennomsnitt 40 dagar å selje ein bustad i september opp frå 38 dagar i august. Kortast salstid blant byområda hadde Oslo og Kristiansand med 26 dagar. Lengst salstid hadde Hamar med Stange med 64 dagar.

Den sterkaste utviklinga så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger med omland med ein oppgang på 10,4 og 9,7 prosent. Svakast utvikling så langt i år har Tromsø med ein oppgang på 2,7 prosent.

I Oslo fall bustadprisane i september med 1,9 prosent, som er likt med landssnittet. Det største fallet blant byregionane hadde Tromsø med ein nedgang på 2,6 prosent, medan Stavanger og omland hadde den minst dårlege utviklinga med ein nedgang på 0,1 prosent.

– Mange sit på gjerdet

Administrerande direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund seier at det no er hauststemning i marknaden for brukte bustader.

– Pengepolitikken har gitt bråstopp i nybustadmarknaden, og bremsar aktiviteten i marknaden for brukte bustader. Marknaden for brukte bustader er likevel velfungerande. Mange seljarar er villige til å forhandle på pris og dei som ikkje er villige har ofte is i magen og ventar på salet, seier Geving.

Landssjef Randi Marjamaa i Nordea trur prisfallet vil forsterkast utover hausten.

– Det er framleis mange som søkjer om finansieringsbevis, men vi ser ein nedgang i talet på kundar som faktisk kjøper bustad. Mange sit på gjerdet og ventar for å sjå korleis marknaden utviklar seg vidare, seier ho.

Kan gjere grep i statsbudsjettet

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank seier at nedgangen ikkje er større enn ein skulle tru, gitt det økonomiske biletet no om dagen.

Han seier at regjeringa har ting i verktøykassa som dei kan komme med når dei legg fram statsbudsjettet fredag som kan bidra til å dempe bustadprisfallet.

– Trass alt er det ein sektor som sysselset svært mange og som heile privatøkonomien i landet er tufta på. Mellom anna kan dei kutte skatt på bustad, til dømes auke rentefrådrag, slik at færre må selje og fleire kan kjøpe. Det kan vere med å bremse ein mogleg bustadprisnedgang – viss regjeringa ønskjer dette, seier Knudsen.