Medan oljesektoren og den maritime næringa slit på grunn av låg oljepris, skjer det store opprustingar elles i landet. Opprustinga og utviklinga av kraftsystemet som no skal gjennomførast av Statnett over dei fem neste åra, til ein prislapp på over 40 milliardar kroner, er den største oppbygginga i Norge sidan tida etter Andre verdskrigen. Moderniseringa av straumnettet er heilt naudsynt for å sikre trygg straumforsyning, gode klimaløysingar og auka verdiskaping for framtida.

- Vi er i gong med eit historisk investeringsløft for kraftsystemet. Dette vil skape store verdiar som tryggare straumforsyning og meir fornybar energi. Det vil også leggje til rette for verdiskaping og fleire arbeidsplassar over heile landet, både medan anlegga blir bygd og når det nye straumnettet blir teke i bruk, sa konsernsjef Auke Lont under Statnett si haustkonferanse tysdag.

Bidreg til lokal sysselsetting

Dei planlagde prosjekta Statnett vil gjennomføre på straumnettet kan skape ringverknader tilsvarande kring 30.000 årsverk i Norge i byggefasen. Det viser ein fersk rapport som THEMA Consulting Group har laga for Statnett. Rapporten som tek utgangspunkt i Statnett sitt utbyggingsprosjekt av ny kraftleidning mellom Ørskog og Sogndal, viser at om lag 40 prosent av desse årsverka går til lokalt og regionalt næringsliv.

- Det er gledeleg å sjå at lokalt og regionalt næringsliv er konkurransedyktige og at våre nettprosjekt på den måten bidreg til sysselsetting i kommunnane der nettutbygginga pågår, seier Lont til slutt.