Ikkje nøgd med branntryggleiken

Ulstein brannvesen har vore på tilsyn ved Ulsteinvik barneskule. Fleire manglar som vart påpeika for to år sidan er ikkje rette opp i.

Ulstein brannvesen skrivi rapporten sin at det er avdekt byggmessige feil og manglar i ein brannteknisk tilstandsvurdering. Ikkje alle feila er retta. Skulen manglar også system for revisjon at brannvernmappa. Og det manglar skriftleg avtale mellom eigar og brukar.  

Nyhende

Brannvesenet avdekte i april 2015 11 punkt/tiltak som dei meinte var kritiske eller viktige å gjennomføre. Nokre av tiltaka er ferdigstilt, men ikkje alle. Dei feila og manglane som ikkje er retta skuldast at tiltaka er budsjettavhengige, tiltaka rører ved planlagt utbygging av skulen, eller tiltaka har lange fristar (ressurskrevjande), står det i rapporten. Ulstein brannvesen følgjer no nøye opp at avvika blir følgt opp. Om det er liten eller ingen framgang i prosessen, vil brannsjefen vurdere pålegg.

UEKF har fått frist til 19. mai med å kome med ei tilbakemelding/framdriftsplan.