Ikkje alle kommunane har brukt pengane på skule

Sjå korleis Ulstein og Hareid kjem ut.

(illustrasjonsfoto) 

Nyhende

TV2 har henta inn tal for Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI), Utdanningsforbundet og Kunnskapsdepartementet. Dei har laga ei sak der dei ser på kor mykje pengar kvar kommune fekk til å tilsetje fleire lærarar i 2015, og om lærartettleiken i desse kommunane faktisk har auka.

Gjennom forhandlingane til dei borgarlege partia fekk 100 utvalde kommunar frå 2015 tilskot til fleire lærarstillingar på 1.-4. trinn. Frå 2016 fekk alle kommunane tildelt øyremerkte midlar som skulle gå til å styrkje talet på lærarårsverk i skuleåret 2016/2017.

Oversikta deira syner at det er store forskjellar i Skule-Noreg. Men kommunane Hareid og Ulstein har styrka lærartettleiken i skulen.

Hareid

I 2014/2015 var i snitt 20,06 elevar per lærar i ordinær undervisning på 1.-4. trinn i Hareid kommune. I skuleåret 2016/17 var det tilsvarande talet 14,7 elevar.

I 2016 fekk Hareid kommune 717 624 kroner i øyremerkte midlar, noko som skulle vere nok til 1,02 lærarårsverk. Men den reelle forskjellen var 5,7 årsverk. Utnyttingsgraden for pengane blir på 559 prosent i utrekningane til TV2.

Ulstein

Ulstein kjem også godt ut i denne oversikta. i 2014/15 var det i snitt 17,42 elevar per lærar i ordinær undervisning på 1.-4. trinn i Ulstein kommune. I skuleåret 2016/17 var det tilsvarande talet 14,4 elevar.

Ulstein fekk 1,32 millionar i øyremerkte midlar i 2016. I teorien skulle det vere nok til 1,88 lærarårsverk. Men dei auka med 3,14 lærarårsverk. Og får etter TV2 sine utrekningar ei utnyttingsgrad på dei øyremerkte midlane på 167 prosent.