Arbeidstidsavtalen for skulen blir forlengt:

- Denne gongen var avstanden for stor

Verken lærarorganisasjonane eller KS fekk gjennomslag for krava sine i forhandlingane om arbeidstida til lærarane. Dermed blir den gamle avtalen forlengt.

Steffen Handal, leiar i Utdanningsforbundet 2016-2019.  Foto: Utdanningsforbundet.

Nyhende

(NPK-NTB): Partane starta forhandlingane 19. oktober og blei einige om å vidareføre den noverande avtale måndag ettermiddag.

Splid om arbeidstida til lærarane skapte storstreik i 2014. På det meste var 8.000 lærarar ved 200 skular landet ute i streik. Kor mykje tid lærarane må vere på skulen var kjernen i konflikten i 2014. Dette temaet er like aktuelt i år.

Før forhandlingane starta i oktober sa forbundsleiar Steffen Handal i Utdanningsforbundet at hovudkravet deira var reduksjon i undervisningstimane for lærarane, og særleg for kontaktlærarane.

Verken dette kravet eller andre krav blei innfridd.

Stor avstand

– Vi hadde klare krav til forbetringar av arbeidstidsavtalen vi har i dag, men fekk ikkje gjennomslag. Samtidig fekk heller ikkje KS gjennomslag for krava sine, fastslår Handal.

Utdanningsforbundet forhandla saman med Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, Delta og Norsk Lektorlag med KS.

– Alle partane ønskjer ein god skule for elevane våre og har stilt ulike krav og gitt tilbod for å oppnå gode rammer for læringa til elevane. Det er vist vilje til god dialog i forhandlingane, men denne gongen var avstanden for stor til at det var mogleg å gjere endringar i avtalen, seier forhandlingsleiar i KS, Tor Arne Gangsø.

Ville hatt endringar

Forhandlingsansvarleg i Norsk Lektorlag, Tonje Leborg, seier at ho gjerne skulle sett større endringar i avtalen.

– Norsk Lektorlag foreslo konstruktive endringar i tråd med den arbeidstidspolitikken medlemmene våre ønskjer. Det var likevel ikkje mogleg å komme til semje om dette, seier ho.

Otto Kristiansen, som hadde det øvste forhandlingsansvaret for lektorlaget meiner likevel resultatet er til å leve med.

– Når vi ikkje fekk gjennomslag for å få skjerma ytterlegare tid til individuelt for- og etterarbeid, blei det naturleg å gå for status quo. Dette gir oss tid til å vidareutvikle vår arbeidstidsmodell, seier han.

Avtalen gjeld for KS-område. Oslo er eige tariffområde, og der startar forhandlingane om arbeidstid for skular og barnehage i februar/mars.