Tok ikkje klagen til følgje

Og med det går saka om Saunes 2 til Fylkesmannen.

Saunes 2: Etter initiativ frå Tomte-Partner As er dette området på oppsida av vegen no regulert til bustadbygging.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Teknisk utval meinte at det i klagen frå Ottar og Wenche Markussen, Synneva Vattøy Ulstein, Reidun Øvrelid og Tom Sanne ikkje kom fram nye vesentlege moment som ikkje var kjende då kommunestyret vedtok reguleringsplanen. Teknisk utval fann såleis ikkje grunnlag for å ta klagen til følgje.