Batteribygga på Hareid

Fjord 1 vann fram

Fylkesmannen har oppheva vedtaket til Hareid kommune, der dei gir Fjord 1 avslag på byggje batteribygg på ferjekaia. Såleis må formannskapet ta saka opp på ny.

Batteribygga: Fylkesmannen er ikkje samd med Hareid kommune om at ulempene er større enn fordelane med å føre opp batteribygga. Dei omsøkte tiltaka er for å leggje til rette for elferjer, og området er avsett til offentleg trafikkområde. Bruk av elferjer fører til at utsleppet av Co₂ går ned, noko som er bra for miljøet, argumenterer Fylkesmannen. Illustrasjon: Norconsult  Foto: Norconsult

Nyhende

Norconsult har på vegner av Fjord 1 søkt om løyve til etablering av tekniske anlegg på Hareid ferjekai. Dei har søkt om dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan for å føre opp ladetårn, fortøyingsautomat og to batteribygg. Batteribygga er 16 og 23 meter lange, fire meter breie og rundt fire meter høge.

Kommunen likar dårleg plasseringa av batteribygga, og meiner dei vil stele for mykje av den flotte utsikta mot fjorden.