Flytting av Snoezelen

Knapt fleirtal for flytting

Eldar Knotten, leiar i levekårsutvalet, hadde i fellesskap med ordførar Knut Erik Engh laga ei skisse for kva ombyggingar dei meiner at Holsekerdalen 24 må gjennom. – Dette er meint som eit kompromiss, kommenterte Knotten.

Eiga skisse: Eldar Knotten og Knut Erik Engh har laga ei skisse til korleis ein kan byggje opp lokala i Holsekerdalen 24 så dei blir tenlege for båe brukargruppene av snoezelen. No ønskjer dei innspel på skissa, fram til fristen går ut 10. oktober. Det vart knapt fleirtal i levekårsutvalet for denne skissa (5-4). Fire røysta for at snoezelen skal få halde fram på Reiten. Kommunestyret gjer endeleg vedtak.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Knotten var ikkje fornøgd med dei skissene som var med sakspapira til møtet, det eine frå pedagogisk tilsette ved Ulstein kompetansesenter, det andre frå rådmannen. For å imøtekome brukarane og pårørande til dei som nyttar Snoezelen på Ulstein kompetansesenter (Reiten) vil dei gjennomføre ein del endringar i Holsekerdalen 24. Kostnadene for ombygginga vil vere 200 000, dette hadde dei fått sjekka opp med Ulstein Eigedomsselskap KF.