Kritiske til innføring av AutoPass

Teknisk utval i Ulstein fryktar for økonomien til pendlarane om AutoPass-ordninga der billettprisane for bilar aukar.   Foto: Ole-Ottar Høgstavoll

Nyhende

Det skal innførast AutoPass-ordning som betalingsløysing på ferjene. Endringa fører til at det ikkje vil bli betalt for bilpassasjerar, noko som igjen fører til takstane for bil aukar. Dette blir gjort for å oppretthalde inntektene til ferja.

Fylkeskommunen har sendt dette framlegget ut på høyring til kommunane. Administrasjonen i Ulstein kan ikkje sjå at det ligg føre tungvegande argument som talar imot innføring av AutoPass betalingsordning, korkje som ferjekort eller brikke. Men dei meiner at betalingssystemet bør vere likt i ein region, for at brukarane skal sleppe å binde kapital og måtte nytte fleire system og ordnignar når dei reiser rundt i eit avgrensa geografisk område.