Tilsette må nytte eigen bil grunna mangel på kommunale køyretøy

Får auka bilgodtgjerdsla

Får meir: Dei tilsette i tenesta for rus og psykiatri, heimehjelpa og heimesjukepleien får auka kompensasjonen for å nytte eigen bil i arbeidet, etter framlagde krav frå f.v. Marianne Ertesvåg, Hilde Ringen Hofseth og Greta Aurvåg, hovudtillitsvalde i høvesvis Norges Sykepleierforund, Fagforbundet og Delta. 

Nyhende

Mange av dei tilsette i helse- og omsorgssektoren nyttar eigne bilar i arbeidet sitt. Kompensasjonen dei har mottatt for dette har på langt nær vore nok til dekke utgiftene.