Desse eigedomane skifta eigar i juni

Nyhende

Etter ein mars-månad med stor aktivitet vart det nedgang i talet på tinglyste eigedomar både i april og mai. Når juni no er over ser ein at talet på omsette eigedomar igjen har skote i vêret. Faktisk er ein nær ei dobling av talet på tinglysingar i juni samanlikna med mai.