Arbeidsløysa gjekk ned i heile fylket, men ikkje i Ulstein og Hareid

Nyhende

Talet på personar heilt utan arbeid gjekk opp med 239 personar i Møre og Romsdal i løpet av juli. Samstundes gjekk talet på personar delvis utan arbeid ned med 2108.

– Nedgangen i talet på delvis ledige held fram den siste månaden. Nedgangen er på 2 108, og talet på delvis ledige er no 3 990 personar. I sum er 9 868 heilt eller delvis ledige i Møre og Romsdal, ein reduksjon på 1 869 den siste månaden, seier fungerande direktør Hege-Beate Skjølberg i ei pressemelding.

– Antall heilt ledige stig vanlegvis om sommaren. De to førre årene auka arbeidsløysa med høvesvis 300 og 537 frå juni til juli. Dette viser at utviklinga i arbeidsmarknaden framleis er positiv, sjølv om talet på helt ledige er litt høgare enn førre månad. Den store reduksjonen i delvis ledige viser også at arbeidsmarknaden er i betring, avsluttar Skjølberg.

I Ulstein gjekk talet på heilt ledige opp frå 274 til 336 frå i løpet av juli, medan talet frå Hareid gjekk frå 180 til 204. Berre Sykkylven og Tingvoll har ein større prosentvis auke enn Ulstein i talet på heilt ledige.

Når det gjeld talet på delvis ledige gjekk talet ned frå 238 til 190 i Ulstein, medan Hareid gjekk ned frå 120 til 100 personar delvis utan arbeid.

Medan alle dei andre kommunane i hadde positiv utvikling når ein ser talet på personar heilt eller delvis utan arbeid, var Ulstein og Hareid dei to einaste kommunane som totalt sett hadde auke i arbeidsløysa den siste månaden. I Hareid gjekk talet på heilt eller delvis ledige opp frå 300 til 304, medan i Ulstein gjekk ein frå 512 til 528. Både Sande og Herøy hadde ein svakare nedgang i arbeidsløysa enn fylket elles.