Sjå kven som fekk kulturstøtte frå fylkeskommunen

Tanken er at desse stimuleringsordningane skal bidra til kulturell- og kreativ aktivitet inn mot sommaren og hausten for å hjelpe og stimulere til aktivitet i kulturlivet og kulturnæringane. Her er også frivillig aktivtet medrekna.   Foto: Jorulf Myrene

Nyhende

Fylkeskommunen Møre og Romsdal deler ut totalt 5,7 millionar kroner til kulturfeltet. Dei deler ut tilskot til det frivillige kulturlivet, det profesjonelle kulturlivet, kulturarv og reiseliv og til prosjekt innan nyskaping og bransjeutvikling innan kulturelle og kreative næringar.