Førstkomande måndag, tysdag og onsdag er det Fylkesting i Ulsteinvik. Til det møtet har Randi W. Frisvoll (Kristeleg Folkeparti) skrive eit framlegg til uttale som ho ønskjer at Møre og Romsdal Fylkesting sender til Samferdsledepartementet og Kommunal- og miljødepartementet.

Frisvoll ønskjer at staten tar ansvar for bygging av nye ferjer. – Den totale ferjeflåten i landet vårt ahr for lite moderne ferjer, meiner ho. I Møre og Romsdal er 15 av hovudferjene over 30 år gamle. Heile samfunnet blir råka når ferjer stadig havarerer, og det er vanskeleg å få tak i reserveferjer. Ved å setje tilpassa anbodskriterie kan båtane byggjast innanlands. Ho viser til at verftsnæringa har ledig kapasitet framover. Ved å byggje nye morderne ferjer, får me miljøvennleg og sikker transport langs kysten, og me opprettheld arbeidsplassar i ein lågkonjunkturfase. – Ein arbeidsplass på eit skipsverft genererer 5 arbeidsplassar i distriktet rundt verfta og opprettheld arbeidsplassar og busetting langs kysten, melder Frisvoll.

Trippel gevinst

Med fornying av ferjeflåten o Noreg vil CO2-utsleppa bli redusert med 20-50%. Om regjeringa satsar og byggjer til dømes 10 nye ferjer i nær framtid får me:

1. Betre stabilitet i infrastrukturen langs kysten.

2. Tetta hol i ein lågkonjukturfase innan verftsindustrien.

3. Miljøeffekt

Randi W. Frisvoll ønskjer å få med seg fylket på at staten bør kjøpe inn nye ferjer. Det gjev arbeidsplassar, betre stabilitet og miljøgevinst. Foto: pressefoto