Etter at Hareid kommunestyre sist haust vedtok å trekke seg ut av den interkommunale jordmortenesta når Eiksundsambandet kom på plass, har Hareid Sanitetslag samla 1140 underskrifter med krav om at tenesta blir oppretthalden. Og det veg sjølvsagt tungt. Då underskriftsaksjonen kom opp som melding i kommunestyret vart det først og fremst eit spørsmål om tempo og framgangsmåte. Alle var samde om å halde oppe tenesta. Eit nytt moment i saka var ein rapport om jordmorordninga, datert 25. januar. Rapporten gjekk inn for å halde oppe ordninga, og debatten kom mykje til å dreie seg om kor vidt ein skulle ta seg tid til å studere rapporten før ein gjorde endeleg vedtak - eller om ein berre skulle vedta ordninga her og no - utan å ha lese rapporten. Jon Gjerde (AP) hadde tenkt å lansere eit oversendingsframlegg der ein gjekk inn for å halde oppe ordninga og få henne fram att som sak med endelege vedtak i formannskap og kommunestyre. Men Perny Ann Nilsen (FrP) meinte eit slikt oversendingsframlegg var unødvendig. - Vi bør gjere eit prinsipielt vedtak i dag! Nilsen ville gi eit klart signal til alle som vil føde her og flytte hit om at dei skal ha tilgang til ei jordmorordning. Ho kom så med eit framlegg om dette - med underskrifter frå Høgre, FrP, V, KrF og TvP. Det oppstod litt forvirring om kor vidt dei partia som hadde skrive under på det nemnde framlegget hadde forstått at det var snakk om å vedta saka her og no. Kjersti Røyset Topphol (KrF) var meir innstilt på å sjå på rapporten først. Bente Giskeødegård Jonsson (SV) sa at ho ikkje hadde fått noko tilbod om å skrive seg på forslaget. Ho meinte det rette ville vere først å sjå på den framlagde jordmor-rapporten med tanke på kva forbetringar ein kan få inn i ordninga. Ho hevda dessutan at forslaget om eit direktevedtak her og no var "populisme og spel for galleriet". Irene Follestad Rise (KrF) såg stort på at det endeleg kunne kome eit lyspunkt frå Hareid og støtta forslaget om å gjere vedtak med det same. - Det er elles altfor mykje "vente og sjå" i kommunen, meinte ho. Jon Gjerde (AP) sa at oversendingsframlegget hans var eit forsøk på å vere ryddig. Men no trekte han framlegget sitt i og med at han fann det best å røyste berre over eitt framlegg. Og slik vedtok Hareid kommunestyre samrøystes at den interkommunale jordmorordninga skal halde fram.