- Det er rett å seie at dei ymse likningskontora spissar kompetansen sin på einskilde område. Det gjer også vi. Søre Sunnmøre likningskontor har fått ansvaret med å spesialisere seg på finansområdet, medan Ålesund t.d. spesialiserer seg på fiskeri, fortel likningssjef Norunn Myklebust ved Søre Sunnmøre likningskontor i Volda.

Aksjar, opsjonar, obligasjonar

Finansområdet vil seie at skattekontoret sjekkar likninga opp mot aksjar, opsjonar, obligasjonar og valutalån, m.m. Søre Sunnmøre likningskontor har primært ansvaret for Møre og Romsdal. - Men vi tek også imot oppgåver frå andre stader i landet, frå Oslo til dømes, fortel Myklebust. Finansområdet er eitt av satsingsområda for skatteetaten når det gjeld å avdekkje svart økonomi. I 2007 held satsinga på finansområdet fram, og i tillegg vert det spesiell fokus på kontroll av innsende meirverdiavgiftsoppgåver, på dei som ikkje fører rekneskap - og det vert uvarsla kontrollar i bransjar der det er mistanke om svart arbeid. Det kan til dømes gjelde arbeidsplassar der det er mange utanlandske arbeidstakarar med arbeidsopphald i Noreg.

Bustader og lystbåtar

Nye område det vert fokusert på i 2007 frå skatteetaten si side er opsjonar, kjøp og sal av bustadkontraktar, konsensjonar og lystbåtar. - Når det gjeld fjoråret, vart det avdekt 800 millionar kroner som ikkje var ført i likningsoppgåvene. Vidare vart 33 skatteytarar melde til politiet for ikkje å ha levert sjølvmelding, og elleve vart melde for manglande innsending av meirverdiavgiftsoppgåver. Ti revisorar i fylket er rapporterte til Kredittilsynet.