Frostating lagmannsrett konkluderer med at det ikkje føreligg sakshandsamingsfeil eller innhaldsfeil knytt til Tussa si generelaforsamling sitt vedtak om kapitalnedsetjing, og at det difor ikkje er grunnlag for å setje generalforsamlinga sitt vedtak om kapitalnedsetjing til side. Lagmansretten si slutning: 1. Ankane frå Ålesund kommune og Tafjord Kraft AS blir forkasta. 2. I sakskostnader for tingretten og lagmannsretten betaler Ålesund kommune og Tafjord Kraft AS inn kr. 300 000 til Tussa Kraft innan to veker etter forkynninga av dommen. Bakgrunn for rettssaka Ålesund kommune og Tafjord Kraft stemna Tussa for retten med grunngjeving at Tussa ikkje kunne løyse dei ut av aksjonærfellesskapen på den måten som vart gjort i 2005. Utløysinga vart gjort etter avtalar som vart inngått mellom partane i 2003. Tafjord Kraft og Ålesund kommune tapte saka fullstendig i tingretten. Saka vart anka til lagmannsretten, som no har forkasta ankane.