I tertialrapporten til Ulstein kommune kjem det fram at omsorgsetaten slit med eit relativt stort omfang av vald og trugslar.

Dette blir teke på alvor, står det. Leiinga har sett i verk fleire tiltak, mellom anna er det gjennomført kurs i regi av bedriftshelsetenesta for 70 tilsette i dei mest utsette einingane.

Ei arbeidsgruppe ser på rutinar og opplæring.