Sidan den foreldreeigde barnehagen starta opp i 1992 har dei leigd lokale i Høddvollhuset, der òg Hødd Fotball held til. Nye krav frå Fotballforbundet gjer at Hødd Fotball må byggje større garderobe, og såleis treng lokala sine sjølve frå april 2008. Men Høddvollbarnehagen har ingen planar om å pakke saman på grunn av at dei ikkje kan vere i Høddvollhuset. Foreldra og personalet har vore gjennom ein prosess der dei har diskutert kva dei vil gjere frametter med barnehagen. Utfallet vart at dei var samde om å satse på barnehagen og byggje nytt. Dei ser det positive i saka og ser fram til å få ein barnehage i nye lokale. Undervegs i arbeidet med å finne ut kvar den nye barnehagen kan liggje har dei vore i kontakt med både Ulstein kommune og Hødd. Høddvollbarnehagen vil gjerne halde til på Høddvoll. Her trivst dei godt og har fine uteområde som dei flittig nyttar. Og Hødd har gjeve klare signal om at dei gjerne vil ha barnehagen i nærleiken. Barnehagen har sett seg ut ei tomt mellom Ulsteinhallen og Ulsmohallen. No kryssar dei fingrane for rask handsaming, med positivt svar, frå kommunen. Det byrjar å haste, melder styreleiar Monica Brandal Dimmen.

Tenkjer større

I dag har Høddvollbarnehagen 28 born fordelt på 23,5 plassar. Barnehagestyrar Kathrin Rise kan stadfeste at det er fleire born som står på venteliste for å få utvide plassane sine. Når dei no skal byggje ny barnehage ønskjer dei å byggje barnehagen for 40 plassar. Dei fleste i dag ønskjer barnehageplass på 80-100 %, kan Rise opplyse om. Høddvollbarnehagen har i dag 6 årsverk fordelt på 8 tilsette. I den nye barnehagen vil talet på personale nesten doble seg. Vil barnehagen bli oppdelt i fleire avdelingar? Me jobbar etter basesystemet. Borna er delt opp i tre grupper etter alder. Kvar gruppe har sine faste rom, samstundes har me tider på dagen der borna sjølve vel fritt kva rom dei ønskjer å nytte, alt etter kva aktivitetar dei vil hald epå med. Slik blir alle borna kjende med kvarandre, forklarer Rise. Dette prinsippet ønskjer Høddvollbarnehagen å føre vidare. Slik får dei store syne omsorg for dei små, og dei små får noko å strekkje seg etter. På foreldremøte kom det opp at foreldra såg det som viktig at ikkje barnehagen blir for stor. Dei trivst godt med at han er så oversiktleg at alle veit kven alle er. Personalgruppa får sjølvsagt vere med å utforme den nye barnehagen. Dei pedagogiske leiarane Marie Eidem Brandal og Christin Myrene ser fram til å få meir plass å boltre seg på. Dei ønskjer fleire rom der dei kan ha ulike aktivitetar, som forming og liknande. Barnehagen har ikkje kome så langt med planane sine at dei har noko teikning over korleis det nye huset skal sjå ut. Først vil dei ha på plass tomta.