NHO sitt Attraktivitetsbarometeret måler kor attraktivt det er å busetje seg i regionar. Netto tilflytting mellom regionane dannar utgangspunkt for målinga. – Vi skil mellom flytting som heng saman med arbeidsmarknaden, og flytting som heng saman med andre årsaker. Det er mange som flyttar til Søre Sunnmøre for å arbeide ein periode, men det er få som vel å flytte dit permanent. Det er grunnen til at regionen kjem så dårleg ut, forklarer forskar Knut Vareide ved Telemarksforsking som har utarbeidd rapporten. Søre Sunnmøre består av kommunane: Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Volda og Ørsta. Denne regionen kjem på sisteplass på Attraktivitetsbarometeret blant alle dei 83 regionane i landet. Best på næringsliv På den andre sida kjem enkelte av kommunane våre svært godt ut på Næringslivsbarometeret. Ulstein kjem på 12. plass blant dei 435 kommunane i landet. Herøy kan skilte med ein 24. plass. –Næringslivsbarometeret måler vekst, lønsemd og nyetableringar i næringslivet. Her gjer både Ulstein og Herøy det skarpt, poengterer Vareide. Om ein slår saman Næringslivsbarometeret og Attraktivitetsbarometeret, hammar Søre Sunnmøre midt på treet. – Når ein reknar ut gjennomsnittet av desse to, gjer regionen det ganske bra. Næringslivet trekkjer opp medan fråflyttinga trekkjer ned, forklarer Vareide. Han forklarer samstundes at det kan vere store skilnader mellom dei ulike kommunane i ein region. Midt på treet På attraktivitet er vi altså på sisteplass, medan Søre Sunnmøre er på 17. plass på Næringslivsbarometeret. Samanlagt, basert på gjennomsnittstal frå dei siste 3 åra, kjem Søre Sunnmøre på ein 52. plass blant dei 83 regionane som er med. Drammensregionen kjem best ut, medan Midt-Finnmark kjem dårlegast ut. Ein interessant observasjon er at Ålesundsregionen gjer det forholdsvis skarpt med ein 20. plass. Romsdal kjem på 32. plass, medan Nordmøre hamnar på ein 58. plass. – Eg ser ein positiv trend på Næringsbarometeret, Søre Sunnmøre er på veg opp. Dessutan kan ein trøyste seg med at det ikkje går an å kome lågare på attraktiviteten. På sikt trur eg regionen kjem til å rykkje høgare opp, seier Vareide. Dersom det derimot skjer noko uforutsett innanfor næringslivet, kan dette endre seg. – Dei som har mykje industri er meir sårbare. Søre Sunnmøre har hatt tre gode år, og ein kan risikere at ein får tre dårlege år. For meg som forskar vert det spennande å følgje utviklinga. Eg er også interessert i å studere korleis endringar i samferdselsmønsteret som til dømes Eiksundsambandet, vil verke inn på regionen. Vanlegvis vil betra kommunikasjonar virke positivt for regionen, avsluttar Vareide.

Fors kar Knut Vareide ved Telemarksforsking meiner fråflytting er grunnen til at Søre Sunnmøre kjem dårlegast ut på Attraktivitetsbarometeret. (Foto: Gard L. Mich alesen, Telemark Arbeiderblad)