Dei vil halde stengt ut dagen. Grunnen til at dei private barnehagane aksjonerer er at regjeringa har føreslege å endre lovverket så dei private barnehagane ikkje skal handsamast likt som dei kommunale når det gjeld offentleg tilskot. Ein ny finansieringsmodell fjernar dei statlege øyremerkte tilskota, og gjer det opp til kommunane å fastsetje tilskotsnivået etter skjønn. I protest streikar dei private barnehagane over heile landet.