"Vi har registrert rundkjøring i Garneskrysset som eit av dei prosjekta som er prioritert høgast av Ulstein kommune. Det er førebels uklart om dette prosjektet vil bli prioritert i handlingsplanen i Nasjonal transportplan for perioden 2010 - 2013 (2019). Før dette er nærare avklart vil det ikkje bli sett av pengar til å utarbeide reguleringsplan i våre budsjett. Vi er einige i at ein reguleringsplan må ta med busslommer, eventuelt "bussknutepunkt", og gangvegar forbi kryssområdet. Omlegging/utbetring av nokre avkjørsler bør truleg også vurderast. For å få god avbøying, og fartsdemping, gjennom rundkjøringa bør denne leggast med sentrum på midten av gjennomgåande vegen som no har forkjørsrett."