Fylkesmannen oppmodar alle kommunane i Møre og Romsdal om å bli flinkare til å involvere ungdom i prosessen med kommunereforma. Over halvparten av kommunane har aldersgrense 16 år på innbyggjarundersøkingane sine, og ein del involverer ungdomsråda i prosessen.

Lite informasjon for ungdom

Men ungdom melder at dei synest det er vanskeleg å få informasjon om kommunereforma som er tilpassa ungdom, og å skape engasjement om kva som er viktig for sin kommune framover.

Kommunane i Møre og Romsdal er avhenginge av at ungdomen ønskjer å kome tilbake til fylket etter endt utdanning, og då er det viktig at dei engasjerer seg i korleis dei vil at heimkommunen skal utvikle seg. Fylkesmannen føreslår at kommunane blir flinkare til å bruke skulane for å nå ut til alle ungdomar. Det er laga eit undervisningsopplegg og kommuenreformkonkurranse. Fylkesmannen har også fått laga ein film rette mot ungdom, "Kommunereforma på eitt minutt"

Kvar kommune vil få 50 000 kroner for å rette kommunereforma mot ungdom.

Dette ønskjer ungdomen seg

Fylkesmannen har hatt møte med ungdomsråda og fått tilbakemelding om kva ungdom ønskjer seg. Dei ønskjer seg god informasjon, men føredraga må vere laga for ungdom, gjerne med humor.

Dei ønskjer seg informasjon av typen "Kva betyr reforma for meg?". Informasjonen må vere relevant og seie noko om korleis det vil prege kvardagen deira. Kommunane bør bruke sosiale media som Facebook, Snapchat og Instagram. Å ta i bruk sosiale media som ungdom kjenner og "eig" kan vere ein god måte å nå ut til dei på. Og det bør gjennomførast eigne folkemøte for ungdom.

Ungdomane ønskjer seg gruppe arbeid og gründercamp.

Meir spennande språk

Ungdom synest orda "reform" og "kommune" er framande og tunge. Orda kan aleine gjere at ungdom ikkje fattar interesse. Det bør heller nyttast ord som "draumekommune" eller " kva er viktig for meg i min kommune?". Dei meiner også "kommunesamanslåing" er eit betre og meir forståeleg ord enn "kommunereform".