Til samanlikning gjekk Hareid kommune med ein million i overskot, Herøy med 23 millionar og Sande med 3,8 millionar kroner i overskot. Økonomileiar Kari Mette Sundgot forklarer overskotet i Ulstein kommune med høgare skatteinngang og høgare rammetilskot. I tillegg har etatane vore flinke til å halde seg innanfor budsjetterte rammer, noko Sundgot oppsummerer som positivt. Dei har vore flinke og gjort ein god jobb, rosar økonomileiaren. I november i fjor fekk Ulstein kommune langt fleire skattekroner enn venta. Seks av dei femten ekstra millionane vart gjennom året budsjettert inn og omfordelt mellom etatane. Ni millionar vart reint overskot. Sundgot kan opplyse om at 3,5 millionar vart sett av til fond.

Ikkje revidert

Rekneskapen er framleis ikkje revidert, så ni millionar i overskot er ikkje ein endeleg sum. Kari Mette Sundgot kan opplyse om at kommunestyret skal godkjenne rekneskapen. Då følgjer det med ei revisjonsmelding med rekneskapen. Rekneskapssaka skal opp på møte i mai i år. Kva kommunen skal bruke dei ni millionane til er ei politisk sak. Ofte blir slikt overskot sett i disposisjonsfondet. Har Ulstein kommune mykje gjeld? Den 31. desember 2006 hadde Ulstein kommune 115 millionar i gjeld. I tillegg kjem gjelda til det kommunale eigedomsføretaket på 207 millionar, svarer Sundgot. Ho forklarer at gjelda til eigedomsføretaket er knytt til bustadmasse, medan den kommunale gjelda er knytt til veg, vatn, kloakk og liknande. Ligg nye ungdomsskulen inne i gjelda til eigedomsselskapet? Per i dag er det ikkje teke opp så mykje gjeld til ungdomsskulen. Det kjem litt i år, og så meir på neste år. Det er Ulstein kommune som tek opp lånet, så blir det etter kvart overført til eigedomsføretaket, forklarer Sundgot.