Sjølv om det er påbode å ha ein vest lett tilgjengeleg i bilen, har Statens Vegvesen foreløpig ingen planar om å sanksjonere dei som ikkje måtte ha det. Faren for å blir påkøyrd aukar dersom ein ikkje er godt synleg, og eg håpar at folk vil bruke vest for sin eigen tryggleik, seier Ragnar Masdal ved Ørsta Trafikkstasjon.

Følg påbodet

Men sjølv om det ikkje vert sjekka på noverande tidspunkt, trur Masdal at eit strengare regelverk kan kome på sikt. Folk må få tid til å innrette seg etter nye reglar, det vert feil å ha storaksjon for å bøtelegge personar som har vore treige med å skaffe seg vest når påbodet endå er ferskt, meinar han. Vi vil likevel minne folk på påbodet når vi held kjøretøykontrollar, sjølv om vi ikkje har myndighet til å bøtelegge nokon endå, forklarar han vidare. Roald Stigum Olsen, informasjonsrådgjevar i forsikringsselskapet Vesta, meinar at myndighetene må vere forsiktige med å sende eit signal om at det ikkje er "så nøye" å følge påbodet. Han er mest oppteken av å redusere talet på skadde i trafikken, og opplyser at dersom nokon endå ikkje har skaffa seg vest, så kan dei gå til næraste Vestakontor og hente ein gratis der. Han peikar på at i ytterste konsekvens kan manglande bruk av vest føre til avkorting i forsikringa. Olsen presiserar at dette er reint teoretisk sett, for påbodet er endå så ferskt at det har ikkje kome nokon norsk rutine på dette. Dersom det kan påvisast ein årsakssamanheng mellom skade og manglande bruk av vest, og om vedkommande har oppført seg grovt uaktsomt, så kan det i verste fall føre til mindre utbetaling frå forsikringsselskapet, advarar han og oppmodar folk til å skaffe seg vestar.

Lett tilgjengeleg

Refleksvesten skal oppbevarast lett tilgjengeleg for bilføraren, og den bør helst vere merka med EN-471 eller EN-1150. Dette er minstekrav-standardar for kor synleg vesten er. Masdal seier at den generelle regelen er at dess større areal vesten og refleksane dekker, dess betre synleg vert brukaren. Likevel meinar han at å ha ein vest er betre enn å ikkje ha ein vest i det heile, så dersom folk ikkje har kjøpt vest i rett standard så vil han oppfordre dei til å bruke det dei har liggande. Hugs at den kan redde livet ditt, understrekar han med alvor i stemma. Vesten skal brukast ved alle nødstopp langs vegane, uansett tid på døgnet, og den skal takast på før ein går ut av bilen, minnar han om. FAKTABOKS: Tenk på dette: Kjelde NAF - Ein bilist som køyrer med nærlys i 50 km/t har berre to sekund på å oppdage ein fotgjengar utan refleks. Dersom fotgjengaren brukte refleks ville sjåføren hatt ti sekund til rådvelde. - Med refleks er du synleg på 140 meters avstand, sjølv om bilen berre køyrer på nærlys. - Med fjernlys er du synleg på 400 meters avstand. Utan refleks vert du fyrst oppdaga på 25-30 meters hald. - Bruk av refleks reduserar risikoen for å bli påkøyrd med 85%