Høddvollbarnehagen A/L har søkt om å kjøpe ei tomt vest for Ulsteinhallen. Ulstein vg. skule har fått høve til å uttale seg om saka. Skulen er ikkje næraste nabo til tomta, og heller ikkje eigar av Ulsteinhallen, men største brukaren av Ulsteinhallen. Skulen har 580 elevar, meir enn 80 tilsette, og er storforbrukarar av hallen på dagtid. Rektor Jan Berset skriv at Ulsteinhallen etter kvart byrjar dra på åra og må oppgraderast på eit eller anna tidspunkt ikkje så langt fram i tid. Han meiner det er uklokt av kommunen å disponere einaste arealet nær Ulsteinhallen, som vil gjere det mogleg å utvide hallen, til anna føremål. Skulen meiner at kommunen bør ha gjennomdrøfta Ulsteinhallen sin plass i kommunen sitt framtidige halltilbod, og om det i ein slik samanheng er aktuelt å realisere ein ny idrettshall sentralt i kommunen, før dei disponerer dette arealet til andre føremål. To dagar etter dette innspelet søkte Høddvollbarnehagen om ei alternativ tomt, om dei ikkje får den omsøkte. Den alternative tomta er ei kommunal tomt ovanfor Ulsteinhallen.