Dei nemnde rykta går på to ting: 1) At det er kravt inn mykje meir pengar enn den ramma bompengeselskapet fekk. 2) At pengane skal ha vore nytta til andre ting enn det som var Hareid Riksvegsamband AS sitt formål. Hos MRF/Fjord1 i Molde, som har administrert ordninga, får vi vite at den endelege rekneskapen ikkje er klar - og at alle tal vil kome på bordet når den tid kjem. Vi spør derfor Einar Holm, som tok initiativet til Hareid Riksvegsamband AS, og som sat i leiinga dei første åra, om han kan gi ei klargjerande skisse. Holm fortel at heile anleggsarbeidet vart kostnadsrekna til 31 millionar kroner. Hareid kommune sette inn 3 millionar, Statens vegvesen det same. Dei resterande 25 millionane skulle Hareid Riksvegsamband AS skaffe til veges gjennom bompengeinnkrevjing på ferjestrekninga Hareid-Sulesund. Bompengenivået vart fastsett ved at strekninga vart auka frå sone 8 til sone 10. Sjølve utbygginga, som først og fremst skulle gi betre ilandkøyringsforhold på Hareid, var ferdig før bompengeordninga kom i gang 1. januar 2000. Til forskottering av utgiftene tok Hareid Riksvegsamband AS derfor opp eit lån på 15 millionar kroner i Kreditkassen i 1999. Det vart henta inn tilbod frå åtte bankar. I nedbetalingsplanen for lånet låg det ei fast rente på 5,35 prosent til 2006. Om omfanget av sjølve innkrevjinga kan Holm opplyse at det kom inn nærare 4,7 millionar kroner i 2000, litt mindre (4,5) i 2001. Seinare veit vi at trafikken har auka ein god del. Men set vi 9 mill. kroner som inntekt for dei to første åra og gjennomsnittleg 5 mill. kroner for dei fem siste åra, kjem vi opp i ein sum på 34 mill. kroner. Utan at Holm kjenner til kva som har vore kravt inn dei siste åra, vil han tru at dette må vere temmeleg nært den endelege summen. Det er med andre ord - og i pakt med dei “ville rykta” - teke inn meir enn 25 millionar kroner. Men meirinnkrevjinga har gått til å dekke løpande lånekostnader og administrative kostnader. Holm vil elles streke under at det ikkje har vore ytt styrehonorar. Dette er altså forklaringa på ryktet om at det har vore samla inn meir enn 25 mill. kroner. Kva pengane har gått til: Einar Holm vil gjerne også seie litt om kva desse pengane har vore nytta til: - Eg får av og til høyre nokre ville forestillingar om det. Men pengane har gått til opprusting av haldeplass-området, til bygging av tunnel og ny veg frå ferjekaia og til bygging av veg over Hareidsmyrane. Vegen over Hareidsmyrane vart bygd i fellesskap med Hareid kommune. Denne vegen måtte ein ha for å kunne føre trafikken fram til ferjekaia medan vegen framover frå Bank-krysset var under ombygging. Ingen ting med trafikkterminalen å gjere - Så trur mange at bompengane også har gått til Hareid Trafikkterminal og nærområdet der. Men Hareid Trafikkterminal AS er eit eige selskap, som har stått for arbeidet frå ytre ferjelem til tidlegare “Bankers”, ei utbygging som har omfatta både nytt terminalbygg og snøggbåtkai. Denne separate utbygginga har kome i stand ved tilskot frå MRF, Hareid kommune og staten, sluttar Holm. *** Skulle nokon lure på kva som vil skje med eventuelt overskytande midlar i Hareid Riksvegsamband AS, så vi opplyse at overskytande midlar frå bompengeinnkrevjinga til Skålavegen gjekk tilbake til Statens vegvesen, som så brukte dei til nokre mindre tiltak på anlegget. Skulle Hareid Riksvegsamband AS også kome ut med eit pent overskot, kan vi kanskje rekne med at dette blir nytta til noko som har med formålet å gjere: Endå betre ilandkøyringsforhold på Hareid -?.