Når arbeidet med fullføringa av gang- og sykkelvegen over Hareidseidet startar, blir det samtidig lagt ned vassleidning. Kommunane har nemleg lykkast i å få med ei slik leidning i prosjektet - slik at Hareid Vassverk og Ulstein kommunale vassverk kan bli knytt opp mot kvarandre. På den måten får begge kommunane ei gjensidig reserve-drikkevassløysing: I krisetilfelle kan Hareid få vatn frå Ulstein, medan Ulstein kan få vatn frå Hareid. Mattilsynet har pålagt begge kommunane å ha ei reservevasskjelde i tilfelle alvorleg forureining av hovudvasskjelda.

Full utskifting i demninga

Samtidig skal Hareid Vassverk foreta ei full utskifting av rør og innretningar i demninga ved Hammarstøylsvatnet. Det er oppdaga store lekkasjar i noverande trasé. Utbetringa, som også vil omfatte nytt hus over ventilkummen, skal vere på plass i løpet av 2014, går det fram av utkastet til Handlingsplan for Hareid kommune 2013-2016.