Inge Ei­dem har kjøpt gar­den til Stig Mag­ne Rop­pen. Den 1. de­sem­ber i år ved­tok tek­nisk ut­val i Ul­stein kom­mu­ne sam­røys­tes å gje Ei­dem kon­se­sjon på bru­ket på Flø, stikk i strid mot til­rådin­ga frå land­bruks­kon­to­ret og kom­mu­nal­lei­ar for tek­nisk.

To gard­bru­ka­rar på Flø er av­hen­gi­ge av å lei­ge til­leggs­jord på det­te bru­ket som Ei­dem no kjø­per. Ei­dem har sagt at dei skal få hal­de fram med å lei­ge den­ne jor­da, men det er ik­kje ned­felt som vil­kår i kon­se­sjons­ved­ta­ket.

Ønskjer å kjø­pe jor­da

Hå­vard Rop­pen, som er ein av dei to om­tal­te gard­bru­ka­ra­ne, kla­gar no inn ved­ta­ket i tek­nisk ut­val. Han liv­næ­rer seg på heil­tid som bon­de med 35 stor­fe (mjøl­ke­pro­duk­sjon). Gards­bru­ket hans er i mins­te la­get for å kun­ne leve av det. Han ser at land­bruks­po­li­tik­ken legg opp til at bru­ka sta­dig skal bli stør­re. Han har pla­nar om å for­nye/ut­vi­de drifts­byg­nin­ga, men før han gjer det vil han vere sik­ker på at han har nok  gras­are­al til­gjen­ge­leg til dyra. Dei an­dre jordleigeavtalane han har er også usik­re og munn­le­ge. – Eg ri­si­ke­rer der­med å måt­te leg­gje ned drif­ta om eg ik­kje får nok are­al til gras­pro­duk­sjon, skriv Rop­pen.

– Eg mei­ner den bes­te løy­sin­ga i den­ne saka bur­de vere å skil­je ut det kon­se­sjons­plik­ti­ge jord­bruks­are­a­let frå gards­tu­net, og sel­je det kvar for seg, skriv han til Vi­ke­bla­det Vest­pos­ten.

På grunn av at det var usik­kert kva som skjed­de med jor­da et­ter Ei­dem tok over, har Rop­pen sagt opp lei­ge­av­ta­len med Stig Rop­pen, og leigd seg jord på eit anna bruk. Men den nye lei­ge­av­ta­len er for ber­re fem år, noko som er kort tid i den­ne sa­man­hen­gen.

Før det vart fat­ta ved­tak  sen­de land­bruks­kon­to­ret ut brev til ak­ti­ve gard­bru­ka­rar på Flø for å høy­re om det var in­te­res­se for å kjø­pe ei­ge­do­men som til­leggs­jord. Både Rop­pen og Jo­stein Flø mel­de då ifrå om at dei ønskjer å kjø­pe jor­da som til­leggs­jord til sine bruk.

– Eg har ab­so­lutt in­gen ting i mot at Ei­dem eta­ble­rer seg på Flø, for­sik­rar Rop­pen, Han kla­gar for han hå­par å få kjø­pe jor­da, då han treng jor­da sjølv.