For vel to år sidan vedtok Ulstein kommunestyre ei lokal forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Ulstein kommune.

Det er eit mål at alle eigedomar skal ha ei offisiell adresse slik at folk lett kan finne fram i kommunen. Dette er særleg viktig om naudetatar som brannvesen, politi eller ambulanse skal finne fram til ei adresse i all hast.

Det er teknisk sjef som er kommunen sitt adressemynde. Namnenemnda er eit rådgjevande organ som gjer framlegg til namn til vegar og byggjefelt. Før vegnamna blir endeleg vedteke skal dei ut på høyring. Ved å offentleggjere framlegga til namn gjennom lokalavisa eller kommunen sine heimesider, kan aktuelle foreiningar, lag og einskildpersonar i kommunen/området få høve til å kome med merknader. Stadnamntenesta for Vestlandet skal og ha forslaga til høyring.

På saklista i dag står nye vegnamn på 29 parsellar, namnesetjing for feltutbyggingar i Dimna, Sundgot og Ulsteinvik og ny adresseparsell i nedre del av Varleitesvingen.