Fylkesmannen oversender saka til Ulstein kommune i det dei legg til grunn at kommunen skal handsame saka som klage på einskildvedtak for elevane i Varleite. Om kommunen ikkje finn at det ligg føre grunnar til å ta klagane til følgje, skal saka oversendast til fylkesmannen som klageinstans.