Kjell Sandli i Hareid Fastlandssamband ber no regjeringa om eit svar på kvar ein framtidig trasé for ein ferjefri E-39 skal gå. Det gjer han i saman med leiarane i fjordkryssingsselskapa Møreaksen, Halsafjordsambandet og Nordfjordkryssing.

- Det er både frustrerande og lite matnyttig at traséen for ferjefri E-39 gjennom Sunnmøre og Nordfjord framleis ikkje er avklart, skriv dei i eit opprop dei har sendt regjeringa.

Selskapa peikar på at det har gått over eitt år sidan dei først vart lova ei avklaring på val av trasé og at dette ikkje samsvarar med regjeringa sine ambisjonar om å få ned gjennomsnittleg planleggingstid på større tiltak knytt tilinfrastruktur.

Fjordkryssingsselskapa vonar også at politikarane på Mørebenken skal bidra til at det vert fortgang i å få traséen avklart så snart som mogleg.