Sist veke stod ei rekkje oppdrettsmotstandarar fram i lokalavisa og uttrykte si misnøye. Nokre av dei er med i styret til Hareid historielag.

Bakgrunnen er at selskapet Salmar Organics for andre gong har levert inn to søknader om å starte oppdrettsanlegg for laks i havet utanfor Brandal – frå Liset og utover mot Englandsvika.

– Ingen er positive

Då den første søknaden kom brandølingane sanka ein gjeng brandølingar inn over 130 underskrifter. Og måndag fekk ordførar Anders Riise ein ny stor konvolutt i hende med 212 signaturar. Dei som har skrive under går mot Salmar sin andre søknad.

Konvolutten vart levert av Finn Sindre Eliassen og Peter Josvald Brandal.

– Underskriftene er for det meste frå brandølingar, pluss nokre andre. Vi har enno ikkje møtt nokon som er positive til planane til Salmar, fortel Eliassen og Brandal.

– Fritt fiske

Hovudargumentet deira er omsynet til ålmenta (publikum, brukarar).

– Vi meiner det skal vere fritt fiske utanfor Brandal. Det skal vere mogleg å drive småfiske utpå sjøen utan å møtte ta omsyn til eit oppdrettsanlegg, meiner Finn Sindre Eliassen og Peter Josvald Brandal.

Tillit til politikarane

Dei reknar med politikarane i Hareid kommune tek omsyn til argumenta deira når saka skal opp i dei politiske fora – kanskje i desember.

– Noko anna vil vere eit overgrep. Det vil jo heller ikkje bli nye arbeidsplassar ved å få eit oppdrettsanlegg utanfor Brandal. Dei få som eventuelt får seg jobb der kjem frå andre stader enn Hareid kommune, seier Eliassen og Brandal.

Og skulle kommunestyret godkjenne søknaden frå Salmar er neppe siste ord i saka sagt ...

FAKTABOKS

* Tidlegare i år sende Salmar Organics inn ein søknad til Hareid kommune om dispensasjon frå kommuneplanen, slik dei kan starte eit oppdrettsanlegg for laks i Brandal.

* Søknaden vart ikkje godt motteken, så Salmar sende ein ny og noko annleis søknad. Området dei vil nytte til oppdrett er trekt lengre vekk frå fastlandet og er også mindre enn i den første søknaden.

* Likevel er det mange som meiner at også dei eventuelle konsekvensane av innhaldet i den andre søknaden vil vere for store.

* Vikebladet Vestposten hadde torsdag sist veke ei sak om at ei rekkje hareidsdølingar og brandølingar, nokre av dei tilknytt Hareid historielag, kalla den andre søknaden “gammal vin i ny flaske”.

* Eitt av argumenta er at anlegget vil ligge for nært ei bygd i utvikling, noko som vil gjere bygda mindre attraktiv. Eit anna er at anlegget vil stenge ute gode fiskeplassar utanfor Englandsvika.

* Søknaden frå Salmar blir politisk handsama i Hareid kommune, kanskje før jul.

* Det har tidlegare blitt drive oppdrett utanfor Brandal, men då av torsk.

Les også:

* - Gammal vin i ny flaske

- Berre kosmetikk

- Både fordelar og ulemper