Rår til at det blir laga eit nytt planutkast til kystsoneplan