Etter at det var stor aktivitet i eigedomsmarknaden i juni, med om lag 80 tinglysingar i Ulstein, Hareid, Herøy og Sande, vart juli ein del rolegare.

Totalt vart det tinglyst 61 eigarskifte i løpet av den siste månaden.

I Ulstein var det 21 eigedomar som skifta eigar siste månaden, medan det var registrert flest i Herøy med 23. I begge kommunane var det tilbakegang frå juni.

I Hareid var det registrert åtte tinglysingar i løpet av juli, medan talet for Sande var ni. Både Hareid og Sande går tilbake samanlikna med juni, men nedgangen er større i Hareid enn i Sande.

I kartet i toppen av saka kan du sjå alle eigedomane som skifta eigar i løpet av juni i dei fire kommunane.

Forklaring til kartet: Kvar sirkel viser kor mange eigedomar som er selt i eit område. Klikk på sirkelen for ei meir detaljert visning. Du kan også klikke deg inn på kvar einskild eigedom for å få historikk. Du kan velje å nytte ei kartvisning eller du kan sjå flyfoto over området ved å trykke på firkanten på høgresida i toppen av biletet.